Ontvang nu €5 korting** - Voordeelcode: BESPAREN5

Voorwaarden

*Uw tegoedbon ter waarde van € 5 is slechts eenmalig geldig vanaf een minimaal aankoopbedrag van € 39 bij een bestelling tot en met 23-06-2024. Uitbetaling in contanten is niet mogelijk. De actie is niet overdraagbaar en geldt niet in combinatie met andere acties of bij samenwerkingspartners. De voordeelcode moet bij de bestelling worden vermeld. Wanneer het uiteindelijke aankoopbedrag door herroeping lager is dan het vereiste minimale aankoopbedrag, behouden wij ons het recht voor de tegoedbon te annuleren. In dat geval moet de waarde van niet-geretourneerde artikelen volledig worden betaald. De tegoedbon kan niet worden gebruikt voor reeds geplaatste bestellingen. Cadeaubonnen, boeken en tijdschriften zijn uitgesloten van de actie.

logo

Algemene voorwaarden Walz B.V.

Onze aanbieding is enkel geldig voor meerderjarige personen, m.a.w. zij die het 18. levensjaar beëindigd hebben.
Verantwoorderlijke uitgevers: Stefan Weychert & Michael Egbers.

1. Identiteit van Walz B.V.

Walz B.V.
Randwycksingel 20 B 01
6229EE Maastricht

Directie
Stefan Weychert
Michael Egbers

Telefonisch bereikbaar op 0115 - 64 07 77 (Ma - za 8-22 uur / Zo 8-20 uur). Per e-mail bereikbaar op info@huis-en-comfort.nl

Walz is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel te onder nummer 20149951. Het btw-identificatienummer is BTW: NL8204.83.680.B.01.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument:

Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

Overeenkomst:

De Overeenkomst op afstand die tussen Walz en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Walz en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;

Duurzame gegevensdrager:

Ieder hulpmiddel dat de Consument of Walz in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Digitale inhoud:

Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Recht van ontbinding:

Het recht om de Overeenkomst overeenkomstig artikel 6:230o BW te ontbinden;

Ontbindingstermijn:

De termijn waarbinnen het Recht van ontbinding overeenkomstig artikel 6:230o BW kan worden uitgeoefend;

Algemene Voorwaarden:

De onderhavige Algemene Voorwaarden.

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Walz en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Walz en de Consument.

 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Walz zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Walz behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Consument. De versie van de Voorwaarden die geldt voor het aanbod is de versie die te vinden is op www.huis-en-comfort.nl ten tijde van het doen van het aanbod.

4. Het aanbod

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. Verkoop alleen in gebruikelijke hoeveelheden voor huishoudens. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Elk aanbod aan de Consument bevat:

 1. een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en de voornaamste kenmerken. Als Walz gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Walz niet. Walz kan voorts niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen in de catalogus of ten gevolge van de instellingen van het beeldscherm of de lichtbron van de Consument;

 2. de identiteit van Walz;

 3. het geografisch adres waar Walz gevestigd is en het telefoonnummer en e-mailadres van Walz;

 4. het adres van Walz waaraan de Consument eventuele klachten kan richten;

 5. de totale prijs in euro’s van de producten, met inbegrip van alle belastingen, waaronder de btw, en alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;

 6. de kosten voor het gebruik van middelen voor communicatie op afstand voor het sluiten van de Overeenkomst wanneer deze kosten op een andere grondslag dan het lokale tarief worden berekend.

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod, waarbij Walz duidelijk heeft gemaakt dat de Consument een betalingsverplichting aangaat.

 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Walz onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Walz is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Walz passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Walz daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Walz behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. De Consument kan Walz desgewenst schriftelijk verzoeken om de reden.

Verkoop alleen in gebruikelijke hoeveelheden voor huishoudens.

6. Herroepingsrecht

 1. De Consument kan een Overeenkomst, zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien (14) dagen is verstreken, vanaf:
  a) de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen;
  b) de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste producten heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
  c) de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van de producten bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
  d) de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste producten heeft ontvangen voor een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode.

 2. De Consument oefent het in lid 1 bedoelde recht uit door binnen de in dat lid gestelde termijn het ingevulde modelformulier voor ontbinding te zenden of, een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan Walz. Dit modelformulier wordt binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst verstrekt doch uiterlijk bij de levering van de producten.

 3. Brengt de Consument op elektronische wijze via de website of het e-mailadres van Walz een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt Walz onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst van deze verklaring.

 4. Op de Consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht.

7. Uitsluiting herroepingsrecht

De Consument heeft geen Recht van ontbinding bij een Overeenkomst, betreffende:

 1. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 2. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 3. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken, zoals cd’s en dvd’s.

8. Gevolgen herroepingsrecht

 1. Walz vergoedt binnen veertien (14) dagen na de dag van ontvangst van de producten of binnen 14 dagen nadat de Consument afdoende bewijs van verzending van de producten heeft overgelegd alle van de Consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de door de Consument betaalde leveringskosten.

 2. Walz maakt hierbij gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door de Consument is gebruikt ter voldoening van de voor de ontbinding op de Consument rustende verbintenissen, tenzij de Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Consument hierdoor geen kosten mag hebben.

 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Walz niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Walz aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

 4. Tenzij Walz heeft aangeboden de op basis van de ontbonden Overeenkomst geleverde producten zelf af te halen, zendt de Consument onverwijld en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na het uitbrengen van de in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde verklaring de door hem ontvangen producten terug of overhandigt deze aan Walz of aan een persoon die door Walz is gemachtigd om de producten in ontvangst te nemen.

 5. Walz neemt de kosten van de retourzending voor haar rekening, indien de Consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht.

 6. De Consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten als een behandeling van de producten verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. Indien de Consument gebruik wil maken van zijn Recht van ontbinding, zal hij de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Walz retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de producten onbeschadigd door Walz ontvangen worden.

 7. De Consument is niet aansprakelijk noch enige kosten verschuldigd door de uitoefening van zijn Recht van ontbinding, onverminderd het bepaalde in lid 3 en 6 van dit artikel.

9. Conformiteit en Garantie

 1. Walz staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Een door Walz, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Walz kan doen gelden.

 3. Voor zover Walz aan de Consument producten onder garantie heeft geleverd, vervallen alle verplichtingen van Walz voortkomend uit die garantie indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die producten het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik/beheer van die producten door de Consument. Indien de Consument een beroep doet op een eventuele overeengekomen garantieregeling, doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Walz het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de Consument in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven. Als garantiebewijs geldt de factuur.

10. Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het Nederlandse adres dat de Consument aan Walz kenbaar heeft gemaakt. Indien de Consument producten buiten Nederland geleverd wil krijgen, dient de Consument voor levering in dat betreffende land, indien mogelijk, via www.moderne-hausfrau.com een bestelling te plaatsen.

 2. Walz streeft ernaar om de producten binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst af te leveren. Walz en de Consument kunnen een andere termijn overeenkomen.

 3. De verzendkosten bedragen € 6,99 bij een bestelling tot € 15 en € 4,99 bij een bestelling tot € 80. Indien de Consument een bestelling plaatst van boven de € 80 zijn er geen verzendkosten verschuldigd.

 4. Bij bijzonder volumineuze artikelen berekenen wij bovenop de bovengenoemde verzendkosten de volgende toeslag: € 19,99 (levering tot aan de stoeprand). Die eventueel te betalen toeslag wordt direct bij het artikel aangegeven.

 5. Indien Walz de in lid 2 van dit artikel gestelde of overeengekomen termijn niet nakomt, dan is zij in verzuim wanneer zij door de Consument in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij Walz een redelijke termijn voor de aflevering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

 6. Het verzuim van Walz treedt zonder ingebrekestelling in wanneer:
  a) Walz heeft geweigerd de producten te leveren;
  b) aflevering binnen de overeengekomen levertermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de Overeenkomst in aanmerking genomen; of
  c) de Consument aan Walz voor het sluiten van de Overeenkomst heeft medegedeeld dat aflevering voor of op een bepaalde datum essentieel is.

 7. Bij de ontbinding van de Overeenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming van de in het tweede lid van dit artikel 10 bedoelde verbintenis, vergoedt Walz onverwijld alle van de Consument ontvangen betalingen.

 8. De producten zijn voor het risico van de Consument vanaf het moment dat de Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen.

 9. In geval de Consument een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door Walz wordt aangeboden, gaat het risico over op de Consument op het moment van ontvangst van de producten door de vervoerder.

11. Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.

 2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Walz te melden.

 3. Walz is gerechtigd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Consument in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling op rekening of per kredietkaart. Op basis van verkregen informatie kan Walz een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren.

12. Eigendomsvoorbehoud

Walz behoudt zich jegens de Consument het eigendomsrecht voor op alle geleverde producten tot het moment dat de Consument alle verplichtingen uit alle Overeenkomsten jegens Walz heeft voldaan.

13. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van documentatie, gegevens, teksten en beelden rusten bij Walz, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

14. Buitengerechtelijke incassokosten

Mocht de Consument na een schriftelijke aanmaning door Walz, niet of niet volledig betalen, dan wordt het verschuldigde bedrag met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

15. Geschillen en toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechtbank.

16. Beroepsprocedure/beslechting van geschillen

De EU-commissie heeft een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dat geeft consumenten de mogelijkheid om conflicten aangaande hun onlinebestelling in eerste instantie op te lossen zonder een rechtbank in te schakelen. Het platform voor het beslechten van geschillen is bereikbaar via de externe link https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ons e-mailadres luidt: info@huis-en-comfort.nl

Wij doen ons best om eventuele meningsverschillen voortvloeiend uit ons contract met de klant in goed overleg bij te leggen. Bovendien zijn wij niet verplicht deel te nemen aan een bemiddelingsprocedure en kunnen wij onze klanten de deelname aan een dergelijke procedure helaas ook niet aanbieden.